กำหนดการ ปฏิทินการสอบ ก.พ. ประจำปี 2559

Home / กระแสข่าววันนี้ / กำหนดการ ปฏิทินการสอบ ก.พ. ประจำปี 2559

ปฏิทินการสอบ ก.พ. ประจำปี 2559
สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเปิดสอบภาควัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 โดยได้ประกาศรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการสมัครสอบ ก.พ. 2559
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

รายชื่อศูนย์สอบ ก.พ. ปี 2559 และจำนวนที่นั้งสอบ
จำนวนที่สอบ ก.พ. 59
หมายเหตุ : จำนวนที่นั่งสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การรับสมัครสอบ ก.พ. 2559
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม การสอบ ก.พ. 59
กำหนดการดำเนินการสอบภาค ก. ประจำปี 2559
กำหนดการดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษประจำปี 2558
กระบวนการสอบภาค ก. พิเศษ
กำหนดการสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559