แนวคิดในการออกแบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

Home / งานราชการ / แนวคิดในการออกแบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดในการออกแบบ

หน่วยงาน ราชการ

ับสมัครงานราชการ

แกลอรี่รูป

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบ ได้อย่างลงตัว ตอบสนองความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั้งระหว่างหน่วยงานเอง และระหว่างหน่วยงานกับประชาชนได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญคืออาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของการออกแบบและการใช้ระบบ Co-Generation ด้วย

ATRIUM อาคาร A
ATRIUM อาคาร B
ทัศนียภาพห้องทำงาน ผู้บริหารระดับสูงแบบ Classic ทัศนียภาพส่วนห้องพัก โถงต้องรับ กระทรวงยุติธรรม ห้องพิจารณาคดี โถงทางเข้าหลัก
ทางเดินหน้าพื้นที่ธุรกิจ ห้องเรียนพระปกเกล้า ทัศนียภาพ Office ทัศนียภาพส่วนโรงอาหาร Auditorium
Lobby อาคารศูนย์ประชุม Lobby อาคารศูนย์ประชุม ทัศนียภาพ Office