หน่วยงานราชการ

Home / งานราชการ / หน่วยงานราชการ

ความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดในการออกแบบ

หน่วยงาน ราชการ

รับสมัครงานราชการ

แกลอรี่รูป

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

1. อาคารที่ทำการศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง

2. อาคารศาลและหน่วยงามยุติธรรม (อาคาร A)

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุมประพฤติ ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลฎีกา ศาลล้มละลายกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง

3. อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B 1 )

สำนักกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กรมการกงสุล สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมธนารักษ์ กรมสรรพากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)