วันสื่อสาร วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

Home / วันสำคัญ / วันสื่อสาร วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ

ปัจจุบันการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก และได้มีพัฒนาการการสื่อสารที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาด้านการสื่อสารมากขึ้น และด้วยความสำคัยนี้เองจึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสื่อสารแห่งชาติอีกด้วย ทีนี้เรามารู้จักความสำคัญและ ประวัติที่มาของวันสื่อสารแห่งชาติกัน

พระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร
พระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร

การสื่อสารหมายถึง
การสื่อสาร คือ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังมีส่วนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติอีกด้วย ซึ่งเราทุกคนจะต้องสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การแสดงท่าทาง สัญลักษณ์ ต่างๆ ซึ่งหากเราไม่สามารถสื่อสารกันได้ เราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือทำการใดๆ ได้เลย

ทั้งนี้ยังมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดชฯ ที่ได้ทรงพระราชทาน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เนื่องในวโอกาส การจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติครั้งแรก โดยได้จัดร่วมกับงานครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลข และการเฉลิมโลองการสื่อสารโลก มีใจความว่า

การสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง กับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิด และสอดคล้อง สำคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยี อันทันสมัยให้ลึกและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความ ฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

ประวัติวันสื่อสารแห่งชาติ
การสื่อสารในประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นขึ้นมา เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ทรง โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข” ขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และได้ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จนต่อมาในปี พ.ศ. 2441 จึงได้มีการวมทั้ง 2 กรมนี้เป็นกรมเดียวกัน โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “กรมไปรษณีย์โทรเลข”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การสื่อสารในประเทศไทยได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับๆ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพิ่มขึ้น เช่น กรมประชาสัมพันธ์ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

กิจกรรมในวันสื่อสารแห่งประเทศไทย

  1. พิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุเสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
  2. การกล่าวคำปราศรัยของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
  3. การจัดทำดวงตาไปรษณียากรที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งประเทศไทย
  4. การจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

ซึ่งล่าสุด “วันสื่อสารแห่งชาติ ปี 2555″ ทางกระทรวงไอซีทีได้มีการัดจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชันแนล ไอซีที เอ็กซ์โป 2012” ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อกระตุ้นและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับต่างชาติ และพัฒนาการสื่อสารให้กระจายไปสู่ชุมชน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย